NORGES HANDIKAPFORBUND

FLEKKEFJORD 

Utviklingsplan 2030
SSHF
 

til forsiden    

Prosjekt : Utviklingsplan 2030, SSHF

NHF Flekkefjord har skrevet brev, gitt et innspill i prosessen:

 

 

Til Driftsdirektør Per Torgersen

Kopi til Fagdirektør Per Engstrand

  

 Norges Handikapforbund (NHF) Flekkefjord ønsker å komme med innspill i debatten om Sørlandet Sykehus HF generelt og sykehuset i Lister/ Flekkefjord spesielt.

 NHF Flekkefjord ser at det til en hver tid vil være behov for å vurdere behovet for helsetjenester og strukturen i foretaket. Vår erfaring som pasientgruppe bør kunne gi et godt grunnlag til synspunkter vi mener er viktige i utformingen av videre drift ved Sørlandet sykehuset HF.

 

Prosjektdirektivet har følgende mål:

4 Mål

4.1 Effektmål

Utviklingsplanen skal sikre at SSHF også i fremtiden kan tilfredsstille eiers krav og befolkningens forventninger til sykehustjenester med tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte.

Utviklingsplanen skal være grunnlaget for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling.

 

Innspill og NHF sin bekymring:

”Tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte”:

Målformuleringen kan tolkes til en degradert kvalitetsvurdering.

 

Hva betyr dette og hva setter standard for kvalitet?

Kvalitetsvurdering 

NHF Flekkefjord ønsker at kvaliteten til enhver tid er optimal.

 

For brukeren har Sykehuset i Flekkefjord forskjellige funksjoner som vi behøver 24 timer i døgnet:

-      Poliklinikk

-      Bestilt innleggelse

-      Akutt innleggelse

 

Vi ønsker et miljø der faglig kvalitet er merkevare både for pasienter, pårørende og de ansatte.

Sykehusets sykdomsbilde

Kvalitet og effektivitet når det gjelder sykehusets plikter er en selvfølge. NHF mener at det er viktig med gode spesialisthelsetjenester og ser behov for å spisse en del funksjoner.

 

Pasientens sykdomsbilde

Pasientene, brukerne, har et større sykdomsbilde. Da gjelder kvaliteten fra akutt sykdom oppstår til en er tilbake ferdig rehabilitert.

Samhandlingsreformen med overgangene fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten der kommunen overtar rehabiliteringen synes godt i gang. Resultatene er både positive og negative så langt.

 

Den viktigste funksjonen er behandling og kvalitetshjelp ved akutt innleggelse.

Hva er best kvalitet for pasient og pårørende?

-      Nærhet til sine nærmeste er en viktig kvalitet som blir glemt i kvalitetsvurderingen.

-      Trivsel for alle, pasient, pårørende og hjelpeapparat er like viktig.

 

Nærheten for befolkningen i Lister distriktet er en kvalitet som sjelden måles, men har en ikke ubetydelig helseeffekt. NHF sine medlemmer er godt kjent i helsesystemet og kan derfor vurdere kvaliteten i forhold til erfaring. SSF må derfor ikke bygges ned mht. tilbud og kvalitet på tjenestene til pasienter i alle Lister kommuner.

 

Service og trygghet

Vi har erfaring fra spisskompetansen i sentralsykehusene, både Kristiansand, Arendal og Stavanger. SSF bør være et godt supplement til disse.

Kvaliteten ved et døgnbemannet akutt nærsykehus er viktig å beholde. Vi ønsker et godt desentralisert helsetilbud som ivaretar distriktene på en god måte. De viktigste funksjonene for alles trygghet.

 

Frykt

Vi frykter konsekvenser for distriktene lik andre omorganiseringsprosesser:

Etter gjennomføringen av politireform 2000 opplevde hele distriktsnorge en sentralisering som førte til en vesentlig forringelse av tilbudet og uttrygghet i befolkningen. Ansatte i distriktene har mistet sine utfordrende oppgaver. Tid, distanse og kapasitet er undervurdert.

På servicesiden har vi opplevd sentralisering innenfor de fleste offentlige etater. Befolkningen i distriktene har mistet eller fått dårligere vilkår.

 

Synspunktene fra NHF gjelder spesielt for de svakeste, men argumentene våre er relevante for eldre og også befolkningen forøvrig i hele Lister.


Nærhet med kvalitet

Vi vil med dette anmode ledelsen i SSHF og sykehusstyret om at kvalitetsmålet: Nærhet med kvalitet, blir sterkt prioritert i Utviklingsplan 2030

 

Mvh.    Styret i NHF Flekkefjord                                             Des. 2013

Elisabeth G. Grytten
leder